Bagong Umaga

Octobre 27, 2010 – Miyerkules sa Ika-Tatlumpong Linggo sa Karaniwang Panahon

Eph 6: 1 - 9 * Ps 145 * Lk 13: 22 - 30

Play Bagong Umaga

Lk 13: 22 - 30


Dumaan si Jesus sa mga lunsod at mga nayon, na nangangaral habang papunta siya sa Jerusalem. May nagtanong sa kanya: "Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas" At sinabi ni Jesus sa mga tao: "Magpumilit kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo: marami ang gustong pumasok at di makapasok. Kapag tumindig na ang may-ari ng bahay at naisara na ang pinto, tatayo kayo sa labas na kumakatok at magsasabing Panginoon, buksan mo kami. Sasagot naman siya sa inyo: Hindi ko alam kung tagasaan kayo". Kaya sasabihin n'yo: Kami ang kumain at uminom na kasalo mo at sa aming mga lansangan ka nangaral. Pero sasagutin niya kayo: Hindi ko alam kung tagasaan kayo. Lumayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Naroon ang iyakan at pagpangalit ng mga ngipin pagkakita nyo kina Abraham, Isaac, Jacob, at sa lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos at ipagtatabuyan naman kayo sa labas. At makikisalo naman sa kaharian ng Diyos ang mga darating mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Oo, may mga huli ngayon na mauuna at may mga una na mahuhuli.

 

PAGNINILAY

M ga kapatid, mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at ang kapwa gaya ng sarili ang pinakalayunin natin sa buhay na ito. Bilang manlalakbay sa mundong ito patungo sa totoo nating tahanan -ang Kaharian ng Diyos - mahalagang alam natin ang dalawang pinakamahalagang utos na ito ng Diyos upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan at kasiya-siya sa piling Niya. Kung titingnan natin ang ating pang-araw-araw na buhay, naisasabuhay kaya natin ang dalawang mahalagang utos ng ito ng Panginoon? Ibinibigay ba natin sa Diyos ang panahon, parangal at papuri na nararapat para sa Kanya? Sa ating karanasan ng pakikitungo sa kapwa - masasabi ba nating minamahal natin sila gaya ng pagmamahal natin sa sarili? Mga kapatid, ang pagtupad sa dalawang utos na ito ng Panginoon - naglalarawan ng pagpasok sa makipot na pintuan. Dahil sa ating karanasan alam nating hindi madali at marami tayong isasakripisyo sa pagtupad ng mga utos na ito ng Panginoon. Nangangahulugan ito ng pagkamatay sa sariling kagustuhan upang matugunan ang pangangailangan ng iba. Nangangahulugan din ito ng ating matatag na paninindigan laban sa kasalanan at sa mga gawaing makapagpapahamak sa ating kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan Mo po ako't akaying pumasok sa makipot na pintuan patungo sa Iyong kaharian. Pagindapatin Mo po akong laging mamuhay ng kalugod-lugod Saiyo at sa aking kapwa. Amen.